תקנון האתר

תקנון האתר

אודות

1. Nushas- הינה חנות לקניות בגדים באינטרנט מגוון בגדים לרכישה אונליין, שמלות לילדות, שמלות שושבינה שמלות לנשים, בגדי ים לילדות, אקססוריז הרבה פריטים מדהימים.

2. האתר- אתר האינטרנט www.nushas.com

3. מוצרים– המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

כללי

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי nushasדף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS .

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתרמוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקובכאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומיםיפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי.

3.אין כפל מבצעים.

4.כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או הרוכש“), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתרכי הוא מכיר כללים אלהמסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד nushas ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמםמלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות nushas ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

5.לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות  במייל:nushas.com@gmail.com

6. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכרהכוונה גם לנקבה.

7. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד nushas.

 

ביצוע ההזמנה

1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירותיש לבחור תחילה את המוצר או השירותיש להקליד פרטים בסיסיים כגון שםכתובתתעודת זהותכתובת דואר אלקטרונימספר טלפון ומספר כרטיס אשראיואז הופך המשתמש למבצע הפעולה“. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכוניםשאם לא כןלא תוכל nushas להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2. מיד לאחר ביצוע הפעולהתבצע nushas בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה עי חברות כרטיסי האשראיתינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרהההזמנה תרשם במחשבי nushas ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

3. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את nushasהרישום שנרשם במחשבי nushas יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידויתבצע באמצעות כרטיס האשראילאחר ביצוע הפעולה.

 

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

1 . כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטיהמאוגד ו/או הרשום בישראלוהמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתררשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הרוכש“).

2 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבותבמידה והינך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוסלא תחייב פעולת הרכישה את nushas.

3 . תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4 . פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי/PAYPAL בלבדשהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

5 . על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי nushas הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישהלא התקבל אישור חברת האשראי במועדלא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

7 . במקרה בו לא אושרה העסקה עי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימהלצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של nushas לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

8 . יובהר ויודגשפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי עי מבצע הפעולהבמקרה כאמוריחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה עי חברת כרטיסי האשראילא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקהתהיה nushas זכאית לבטל את ההזמנה.

9 . לצורך השלמת פעולת הרכישהיידרש הרוכש למלא פרטים אישייםלרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנטמילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

10 . nushas רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

10.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

10.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

10.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע nushas או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג‘ כל שהוא.

10.5 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג‘ ו/או לסחור בו.

11 . nushas תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

12 . הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כןצפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

1 . nushas מציעה לרכישה באתר מוצרים מגווניםבדרך נוחהמהירהקלה ובמחירים אטרקטיבייםnushas אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.

2 . nushas מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויותבמחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדילnushas שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצרלקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישהאת אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3 . כל המוצרים המוצעים למכירה באתרמצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתראם בשל נסיבות חריגותשלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנהאזל מוצר מהמלאיתימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך בכפוף לכך שnushas תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילםלnushas ו/או תבטל את החיוב (אם בוצעבגין פעולת הרכישה.nushas רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

4 . כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחותבפרט או באמצעות תקנון זה:

51 מפרט כללי של המוצר.

5.2 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

5.3 מחיר ההובלה או המשלוח

5.4 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

 

אופן ביצוע פעולת רכישה

1 . רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.

2 . nushas ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. . ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנסהוא יתוקן על ידם.

3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכתואליה בלבד.

4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של nushas בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחרלמעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישההרוכש מסכים כי nushas תשמור את פרטיו במערכת נתוניה, למעט פרטי אשראי.

5 . מערכת המחשב של nushas מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתרורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 

ביטול עסקת הרכישה

1 . זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי nushas בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג‘ (ב)לחוק הגנת הצרכןתשמא – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), לפי המאוחר.

2 . בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלחעל הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקוריתוככל שהדבר אפשרי או סבירשלם וללא פגיעהנזקפגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

3 . לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידיםטובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטהלשעתוק או לשכפולשהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

4 . תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה‘ לחוק הגנת הצרכן.

5 . יודגש כי בהתאם להוראות אלהחלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש ועל חשבונו וזכותו להחזיר המוצר באופן עצמאילמעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר או במסמך שנמסר לרוכשאזי החזרת המוצר תהיה על ידי החברה ועל חשבונה.

6 . בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמא – 1981 , במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוירשאית nushas לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

7 . כמו כןבמקרה של ביטול כאמוראם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית nushas לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

8 . ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלהלא יהיה לו כל תוקף.

 

תשלום

1 . חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי/PAYPAL באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידוובכפוף לאישור חברת האשראי.

2 . ברכישת מוצר בתשלומיםבהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתריבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריביתעל תשלומים קבועים אלהאותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצרלא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריביתואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכשבהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

אחריות ושירות

1 . ניתן להחזיר פריט תוך 14 יום מקבלת המשלוח בצירוף החשבונית המקורית ולקבל תמורתו החזר כספי על פי חוק (ללא דמי המשלוח), זיכוי או פריט חלופי.

2 . הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים – אינם ברי החלפה ו/או החזרה.

 

אספקת/הובלות המוצרים

1 . nushas תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתרלכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישהתוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצראלא אם כן נכתב אחרת באתר.

2 . nushas תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותיםnushas מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי/PAYPALכמפורט להלן.

3 . nushas לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי– הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של nushas לרבות שביתות השבתות וכיוצבבמקרה כאמורnushas תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפולותשיב מלוא התמורה לצרכן.

4 . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית nushas תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובלאשר יתואם עמם מראש.

5 . דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראלהובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

6 . במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל nushas תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

7 . זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א‘ עד ה‘, לא כולל ימי שישישבתערבי חג וימי חג).

8 . במכירה בתשלומיםרשאית nushas לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

9 . בעת הספקת המוצררשאית nushas לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10 . בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכברעל הרוכש להחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקוריתוככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו.

11. דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, בשל אילוצי דואר ישראל ייתכן וזמן האספקה יתארך.

12. דואר שליחים – עד 4 ימי עסקים.

 

תנאים נוספים

1. nushas שומרת על זכותה לשנות תקנון זהלהוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיוכל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

2. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מעממחיר המוצר הינומחירו הכולל של המוצר לרבות דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.

4. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת nushas יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהםבאופן מלא או בכל אופן שהואו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתרו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינוייםבשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5% רשאית nushas להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

5. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצרבמחירובתנאי התשלום המפורטים לידובתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכשתהיה nushas רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

6. במידה שיתברר לnushas כי היא אינה יכולהבמסגרת אמצעיה הרגיליםלספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכשתהיהnushas רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת
המוצר לרוכש.

7. בעת מתן כתובת דוא”ל לשם הוספת מוצר לעגלה הלקוחה מסכימה לקבל דיוור מאתר NUSHAS.
הלקוחה רשאית להודיע בכל עת לאתר NUSHAS על סירובה לקבל דיוור, על ההודעה להמסר בכתב או באמצעות אפשרות הסרה הנמצאת בדיוור.

8. בוטלה העסקה כאמור לעילתשיב nushas לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילםו/או תבטל את חיוב כרטיס אשראי/PAYPAL שלווהרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר

עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו משתמשים גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.

  1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
    1. אנחנו משתמשים בשירותי פייסבוק, Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש בכדי לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב .