תקנון האתר

תקנון האתר

אודות

1. Nushas- הינה חנות לקניות בגדים באינטרנט מגוון בגדים לרכישה אונליין, שמלות לילדות, שמלות שושבינה שמלות לנשים, בגדי ים לילדות, אקססוריז הרבה פריטים מדהימים.

2. האתר- אתר האינטרנט www.nushas.com

3. מוצרים– המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

כללי

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי nushas. דף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS .

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

3. אין כפל מבצעים.

4. כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד nushas ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות nushas ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

5.לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות  במייל:nushas.com@gmail.com

6. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

7. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד nushas.

ביצוע ההזמנה

1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל nushas להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע nushas בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי nushas ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

3. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את nushas. הרישום שנרשם במחשבי nushas יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4 . חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

1 . כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הרוכש”).

2 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את nushas.

3 . תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

4 . פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/אפליקציית תשלומים בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

5 . על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6 . תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי nushas הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

7 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של nushas לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

8 . יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה nushas זכאית לבטל את ההזמנה.

9 . לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

10 . nushas רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

10.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

10.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

10.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע nushas או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.

10.5 בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

11 . nushas תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

12 . הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

1 . nushas מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. nushas אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.

2 . nushas מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לnushas שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3 . כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתר. אם בשל נסיבות חריגות, שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך . בכפוף לכך שnushas תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לnushas ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.nushas רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.

4 . כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

5.1 מפרט כללי של המוצר.

5.2 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

5.3 מחיר המשלוח

5.4 דרך אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

אופן ביצוע פעולת רכישה

1 . רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.

2 . nushas ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. . ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של nushas בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי nushas תשמור את פרטיו במערכת נתוניה, למעט פרטי אשראי.

5 . מערכת המחשב של nushas מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

1 . זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי nushas בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב)לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

2 . בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו. יש לשלוח את המוצר חזרה אלינו בדואר רשום (הכולל מספר מעקב) או במסירה עצמית בתיאום לכתובת: ערבי נחל 13 גבעתיים.
לא יינתן זיכוי בגין מוצר פגום.

3 . לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

4 . תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.

5 . יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר, על הרוכש ועל חשבונו וכי יש לשלוח את המוצר חזרה אלינו בדואר רשום (הכולל מספר מעקב)  או במסירה עצמית בתיאום לכתובת: ערבי נחל 13 גבעתיים.

6 . בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 , במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, רשאית nushas לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

7 . כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית nushas לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

8 . ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

9. הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים – אינם ברי החלפה ו/או החזרה.

10.מובהר כי הזיכוי יינתן בניכוי עלות המשלוח גם בגין משלוחים אשר לא חוייבו במסגרת הטבה.
במידה והרוכש מחליט לבטל רק חלק מן המוצרים והיה זכאי למשלוח חינם במסגרת הטבה, ובגין החזרת חלק מן המוצרים אינו זכאי למשלוח חינם  יובהר כי הזיכוי יינתן בניכוי דמי המשלוח.

11. הזיכוי  יבוצע באותו אמצעי תשלום ולאותו אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה ובאותם תנאים והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

החלפת מוצרים

1.במידה והרוכש מעוניין לבצע החלפה ניתן בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, יש לבצע הזמנה חדשה באתר ולשלוח את המוצר חזרה אלינו בדואר רשום (הכולל מספר מעקב) על חשבונכם או במסירה עצמית בתיאום לכתובת: ערבי נחל 13 גבעתיים.

תשלום

1 . חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/אפליקציית תשלומים באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

2 . ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

אספקת/הובלות המוצרים

1 . nushas תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

2 . nushas תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. nushas מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/אפליקציית תשלומים כמפורט להלן.

3 . nushas לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי- הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של nushas לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה כאמור, nushas תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.

4 . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית nushas תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5 . דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

6 . במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל nushas תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

7 . זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

8 . במכירה בתשלומים, רשאית nushas לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

9 . בעת הספקת המוצר, רשאית nushas לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10. זמן טיפול להכנת ההזמנה למשלוח  עד 2 ימי עסקים

11. דואר רשום באמצעות דואר ישראל עד 14 ימי עסקים, זמן האספקה תלוי בדואר ישראל ולכן יכולים להיות שינויים בזמני האספקה.

12. משלוח עד הבית – עד 5 ימי עסקים.

13. אקספרס עד 48 שעות (ערים מרכזיות)

14. הזמנות משעה 10:00 תחשבנה כאילו הוזמנו ביום הבא

תנאים נוספים

1. nushas שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

2. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. בדף עגלת הקניות ובדף התשלום  התשלום תתאפשר בחירת אופן המשלוח והמחיר יתווסף לסך התשלום בגין ההזמנה.

3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.
אך בכל מקרה nushas לא תישא בשום נזק שייגרם במידה ויהיה קיים שוני.

4. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת nushas יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים, בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5% רשאית nushas להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

5. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה nushas רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

6. במידה שיתברר לnushas כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה nushas רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת
המוצר לרוכש.

7. בעת מתן כתובת דוא”ל לשם הוספת מוצר לעגלה/מילוי כתובת דוא”ל בעמוד קופה הלקוח/ה מסכימ/ה לקבל דיוור פרסומי מאתר nushas.
הלקוח/ה רשאית להודיע בכל עת לאתר nushas על סירובה לקבל דיוור, על ההודעה להמסר בכתב או באמצעות אפשרות הסרה הנמצאת בדיוור.

8. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב nushas לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס אשראי/PayPal/אפליקציית תשלומים שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.  nushas לא תישא בשום נזק  לרוכש כתוצאה משוני בין המוצר שהתקבל לבין התמונה והתיאור המופיעים באתר.

עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו משתמשים גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.

  1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
    1.1 אנחנו משתמשים בשירותי פייסבוק, Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש בכדי לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים

איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב .